RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, przekazujemy następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Nelle, Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „NELLE” z siedzibą: 63-740 Kobylin, ul. Grobla 17, biurem: ul. Kościuszki 78/10; 50-441 Wrocław, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP 6990000283; REGON 021565289

Dane kontaktowe Administratora:

biuro: ul. Kościuszki 78/10; 50-441 Wrocław

Tel. sekretariatu: 71 372 35 68

e-mail: miroslaw.nelle@gmail.com

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skorzystać z podanych powyżej danych kontaktowych.

 2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania

 1. Podjęcie niezbędnych działań, na Pani/Pana żądanie, mających na celu przedstawienie Pani/Panu oferty i następnie zawarcie umowy (na podst. Art. 6 ust. 1 lit.b i lit. f RODO)

 2. Realizacja zawartej umowy (na podst. Art. 6 ust. 1 lit.b RODO)

 3. Marketing i promocja oferty Administratora za zgodą Pani/Pana (na podst. Art. 6 ust. 1 lit.a i lit. f RODO)

 4. Dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub świadczonymi Pani/Panu usługami (na podst. Art. 6 ust. 1 lit.b i lit. f RODO)

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot, któremu Administrator powierzy na podstawie umowy zadanie przetwarzania danych w jego imieniu.

 2. Okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, tj. przez okres wynikający z przepisów prawa (dokumenty księgowe, dane przechowywane ze względu na przepisy rachunkowości, podatkowe)

 2. W zakresie, w jakim dane były przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu wycofania zgody

 3. W zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu

 4. Tam, gdzie dane były przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy Administratora – do czasu wypełnienia tych interesów lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Panią/Pana

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza ten obszar.

 2. Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, a w szczególności dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania do organu nadzorczego.

 3. Podanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy/świadczeniem w związku z nią usług jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Nie jest możliwe zawarcie i wykonywania umowy bez podania danych osobowych..